www.mamboteam.com
Strona g³ówna
25.02.2019.

 

 

Informacje ogólne - MZBM
etap1_520.jpg

(25.05.2018) W zwi±zku z obowi±zuj±cym we wszystkich krajach Unii Europejskiej Rozporz±dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych [...], tzw. RODO, które wprowadza jednolite dla ca³ej Unii Europejskiej zasady przetwarzania danych osobowych, publikujemy poni¿ej informacje na temat Pañstwa danych przetwarzanych przez MZBM, oraz praw jakie w zwi±zku z tym Pañstwu przys³uguj±.

Obowi±zek informacyjny RODO: *.pdf


W ramach struktury MZBM powo³any zosta³ Zespó³ ds. Zamian Lokali (Zarz±dzenie nr 18/2017 Dyrektora MZBM w D±browie Górniczej z dnia 09.11.2017r.), którego zasadniczym celem jest po¶redniczenie przy dokonywaniu zamiany lokali mieszkalnych. Osoby zainteresowane zamian± zajmowanego mieszkania prosimy o kontakt osobisty w siedzibie MZBM w D±browie Górniczej przy ul. Tysi±clecia 20 pokój nr 2 lub telefoniczny pod nr 32 260 86 23.

W ka¿dy wtorek, w godzinach od 13:00 do 17:00, Dyrektor MZBM i jego Zastêpca przyjmuj± Pañstwa wnioski i skargi (po wcze¶niejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym). Umówione na spotkanie osoby powinny móc potwierdziæ swoj± to¿samo¶æ (okazuj±c np. Dowód Osobisty lub inny dokument ze zdjêciem).


Wynajmujemy pomieszczenia tymczasowe osobom eksmitowanym, którym s±d nie przyzna³ prawa do lokalu socjalnego. Zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami pomieszczenie tymczasowe powinno:
- posiadaæ dostêp do ¼ród³a zaopatrzenia w wodê i do ustêpu, chocia¿by te urz±dzenia znajdowa³y siê poza budynkiem,
- posiadaæ o¶wietlenie naturalne i elektryczne,
- posiadaæ mo¿liwo¶æ ogrzewania,
- posiadaæ niezawilgocone przegrody budowlane,
- zapewniaæ mo¿liwo¶æ zainstalowania urz±dzenia do gotowania posi³ków,
- znajdowaæ siê w D±browie Górniczej lub pobliskiej miejscowo¶ci.
Szczegó³owych informacji udziela pe³nomocnik ds. zarz±dzania zasobami Gminy - tel. kom. 668 156 253.

Wp³aty dotycz±ce lokali gminnych nale¿y dokonywaæ na konto:

Miejski Zarz±d Budynków Mieszkalnych
41-303 D±browa Górnicza
ul. Tysi±clecia 20

ING Bank ¦l±ski SA Oddzia³ w Sosnowcu, rachunek nr:

PL 70 1050 1360 1000 0090 3017 2689

 

 

MZBM D±browa Górnicza, 2006-2018